Privacy Reglement

Samen ontwikkelen De Bakfiets

In onderstaand document beschrijf ik hoe Samen ontwikkelen De Bakfiets omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Jouw privacy en dus jouw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid bewaart en behandeld. Bovendien zullen we nooit zonder jouw medeweten en toestemming, gegevens delen met anderen.

Inhoud

 • Artikel 1: Begripsbepalingen
 • Artikel 2: Doelstelling
 • Artikel 3: Registratie
 • Artikel 4: Herkomst van de gegevens
 • Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens
 • Artikel 6: Toegang tot registratie
 • Artikel 7: Verstrekking aan derden
 • Artikel 8: Kennismaking
 • Artikel 9: Correctierecht
 • Artikel 10: Slotbepalingen
 • Bijlage als bedoeld in Artikel 3.

Artikel 1: Begripsbepalingen   
Registratie: de administratie van Samen ontwikkelen De Bakfiets 
Houder: Marcel Erwin Meinsma 
Geregistreerde: deelnemer aan een traject, uitgevoerd door Samen ontwikkelen De Bakfiets

Artikel 2: Doelstelling  

De registratie is aangelegd en wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Registratie van de deelnemers die in traject zijn;
 • Advisering, begeleiding en coaching;
 • Berekenen, vastleggen en declaratie van reïntegratiegelden;
 • Vastleggen van de voortgang van het traject;
 • Het voeren van coachingsbeleid;
 • Het voldoen aan wettelijke voorschriften;

Artikel 3: Registratie  

In de registratie worden geen andere soorten van gegevens opgenomen dan die vermeld in bijlage 1. De in het voorgaande lid bedoelde soorten van gegevens worden alleen opgenomen in de registratie voor de categorie personen die bij de houder zijn ingeschreven als deelnemer of anders dan als deelnemer teneinde bij Samen ontwikkelen De Bakfiets in traject te gaan.

Artikel 4: Herkomst van de gegevens  

De in artikel 3 bedoelde gegevens zijn afkomstig van de volgende categoriën personen of instellingen:

Geregistreerdenaam, adres, woonplaats, registratienummers, sociale achtergrond en netwerk en opleidingsniveau, wensen, motieven, en reële perspectieven, manier van leren en vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.
UVInaam, adres, woonplaats en gegevens bij aanmelding; 
Opleidingenschoolgegevens; 
Professioneel netwerkgegevens rondom sfeer en persoonlijkheid; 
Bankenfinanciële gegevens m.b.t. betaling van loon of vergoedingen door toekomstige werkgever.  

 1. De door het UWV verstrekte gegevens over deelnemers, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald;
 2. De door het UWV verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen;
 3. Samen ontwikkelen De Bakfiets zal alle informatie over deelnemers die het UWV overdraagt ten behoeve van het afgesloten contract geheim houden en zal er voor zorgen dat deze informatie niet bij derden bekend zal worden;
 4. Samen ontwikkelen De Bakfiets acht zich verantwoordelijk in deze geheimhoudingsplicht, ook voor het personeel en voor het bij de uitvoering van het traject ingeschakelde derden. Hierbij stellen wij alles wat in ons vermogen licht in het werk om dit na te leven;
 5. Samen ontwikkelen De Bakfiets houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie.

Artikel 6: Toegang tot de registratie  

Uitsluitend de verantwoordelijke begeleider van de deelnemer is het toegestaan gegevens te wijzigen en te verwijderen:
Beheerder: Samen ontwikkelen De Bakfiets. Uitsluitend de verantwoordelijke begeleider is bevoegd de financiële gegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen:

Artikel 7: Verstrekking gegevens aan derden  

Aan de volgende instanties/registraties kunnen periodiek de daarbij vermelde categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 worden doorgegeven:

 • Instantie(s) Categorie persoonsgegevens
 • UWV Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
 • CIZ Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
 • Gemeente Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
 • WSW Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages

Vanuit de volgende instanties/registraties worden periodiek de daarbij vermelde categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 aan de registratie toegevoegd:

 • Instantie(s) Categorie persoonsgegevens
 • UWV Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
 • CIZ Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
 • Gemeente Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
 • WSW Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap

Artikel 8: Kennisneming  

Een verzoek van een geregistreerde om informatie over hem betreffende gegevens in de registratie dan wel over de verstrekking van dergelijke gegevens aan derden buiten Samen ontwikkelen De Bakfiets wordt schriftelijk ingediend, middels een machtiging, bij de houder van de registratie en door deze binnen een maand na ontvangst beantwoord. De houder van de registratie vergewist zich van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 9: Correctierecht  

Indien een geregistreerde wijziging of aanvulling verlangt van hem betreffende gegevens in de registratie, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder van de registratie, die daarop binnen een maand een beslissing neemt. De beheerder draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Indien en voorzover een verzoek als bedoeld in het eerste lid, door de beheerder – met reden omkleed – is afgewezen kan geregistreerde binnen twee weken een bezwaarschrift indienen bij de houder van de registratie.De houder van de registratie beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen, binnen een maand op het bezwaarschrift. Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee maanden in beroep te gaan bij de aanmeldende instantie.

Artikel 10: Slotbepalingen  

Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking na de vaststelling door de houder. Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacy Reglement Samen ontwikkelen De Bakfiets”.

Vastgesteld op 19 oktober 2006 te Enschede.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 3   
De registratie bevat geen andere soorten van persoonsgegevens van de geregistreerden dan:

 1. achternaam, voornamen, voorvoegsels en geslacht van geregistreerde, eventueel achternaam van echtgenoot;
 2. huisadres met postcode, telefoonnummer, bank- of gironummer.
 3. geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.
 4. burgerservicenummer (BSN)
 5. gegevens betreffende de genoten opleidingen;
 6. registratienummers; sociale achtergrond en netwerken; opleidingsniveau; wensen, motieven, en reële perspectieven; manier van leren; vaardigheden en persoonlijke eigenschappen;
 7. gegevens betreffende het verloop van het traject evenals de contracten;
 8. gegevens betreffende de berekening, vastlegging en declaratie van reïntegratie gelden;
 9. andere dan onder a. tot en met f. bedoelde gegevens waarvan de opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van enig wettelijk voorschrift;
 10. een uniek registratienummer gekoppeld aan de onder a. tot en met g. bedoelde gegevens.

Adres gegevens

De Bakfiets
Postbus 753
7500 AT Enschede
Telefoon 053-4785853 

Jobcoach Marcel

Ik ben Marcel Meinsma, geboren 19 maart 1970, en woon in Enschede. Samen met Barbara heb ik 3 kinderen.

Onderdelen van SO de Bakfiets

Begeleiding - thuis; administratie, dagplanning, contacten met instanties, socialiseren (club, vereniging)
Bemiddeling
Arbeidstraining

IRO (individuele re-integratie overeenkomst)
PO (Persoonlijke ondersteuning)
SA (sociale activering)

Dynamische assessment
CATM
CMB

De wet Poortwachter
Loopbaanbegeleiding
Coaching